The Japanese Society of Clinical Pharmacology and Therapeutics

日本臨床薬理学会 Facebook
Japanese
Contact

About JSCPTCommittees

TOP > About JSCPT > Committees

Committees (2021-2022)

General Affairs Committee

 • ◎Yuichi, ANDO
 • Tsuyoshi, SHIGA
 • Koichiro, YUJI
 • Naoki, UCHIDA

Finance Committee

 • ◎Naoki, UCHIDA
 • Yuichi, ANDO
 • Tsuyoshi, SHIGA

Conflict of Interest Committee

 • ◎Koichiro, YUJI
 • ◇Seiji, HORI
 • Junko, SATO
 • Haruka, NAKADA
 • Kenya, NAGASHIMA

Research Ethics Committee

 • ◎Hiroaki, YANAGAWA
 • Hiromitsu, IMAI
 • Akihiro, INANO
 • Yusuke, INOUE
 • Kenji, MATSUI
 • Kaori, MUTO
 • Shimon, TASHIRO

Editorial Committee

 • ◎Naoki, MATSUMOTO
 • *Hiroshi, YAMADA
 • 〇Kou, KAWADA
 • 〇Junichim KAWANA
 • Tomoe, FUJITA
 • Manabu, AKAZAWA
 • Masako, ASO
 • Motoki ARAKAWA
 • Kosuke, DOKI
 • Hirotoshi, ECHIZEN
 • Norio FURUKORI
 • Kazuhiko, HANADA
 • Yuki, HANAI
 • Nobuo, INOTSUME
 • Naoki, INUI
 • Tomohiro, KATSUYA
 • Masaki, KATO
 • Noriko, KOYAMA
 • Mika, MAEDA
 • Naomi, NAGAI
 • Hidefumi, NAKAMURA
 • Yuki, OHTA
 • Takehiko, SAMBE
 • Junko, SATO
 • Kazutaka, SHIMODA
 • Mitsushige, SUGIMOTO
 • Tatsunori, SUZUKI
 • Sachiko, TAKENOSHITA
 • Masanobu, TAKEUCHI
 • Shinya, UCHIDA
 • Tatsuya, YAGI
 • Mihoko, YAMADE

Scientific Committee

 • ◎Tuyoshi, SHIGA
 • ◇Shinichiro, UEDA
 • Yuichi, ANDO
 • Hideki, HANAOKA
 • Kazuhiro, HARADA
 • Yasushi, IMAI
 • Miyuki, INAYOSHI
 • Naoki, INUI
 • Yoshikazu, MIWA
 • Shinichiro, NISHIO
 • Shoji, SANADA

Public Relations Committee

 • ◎Naoto, UEMURA
 • Yukiko, ENOMOTO
 • Kazuki, INOUE
 • Junichi, KAWAKAMI
 • Masako, NAKANO
 • Koichiro, YUJI

Committee for Board-certified Clinical Pharmacologists

 • ◎Norio FURUKORI
 • ◇Shinichiro, UEDA
 • Yuichi, ANDO
 • Kazuhiro, HARADA
 • Shinichiro, NISHIO
 • Shoji, SANADA
 • Yukiko, SUNAMI
 • Shuichi, TSURUOKA

Committee for Board-certified Pharmacist

 • ◎Ikuko, YANO
 • Ichiro, IEIRI
 • Naomi, NAGAI
 • Yoshiro, SAITO
 • Reiko, SATO
 • Kentaro, USHIJIMA

Committee for Board-certified CRC

 • ◎Mika, MAEDA
 • ○Kenichi, KOHNO
 • Yukiko, ENOMOTO
 • Fumiyo, HIBINO
 • Toshiko, IBE
 • Toshiko, ISHIBASHI
 • Kaoru ISHIYAMA
 • Hiroi, KASAI
 • Yuji, KUMAGAI
 • Takehiko, SANBE
 • Masako, TSURUMARU
 • Kaori, WATANABE
 • Hiroaki, YANAGAWA

Committee for Foreign Clinical Pharmacology Training Program

 • ◎Koichiro, WADA
 • ○Hirotoshi, ECHIZEN
 • Yasushi, FUJIO
 • Kazunao KONDO
 • Mika, MAEDA

Nomination Committee for Japan Research Foundation for Clinical Pharmacology Awards

 • ◎Norihiro, SATO
 • Masahiro, NAGAI
 • Shigehiro, OHDO
 • Kimie, SAI
 • Tsuyoshi, SHIGA
 • Shuichi, TSURUOKA
 • Takashi, IKEGAMI (JRFCP)

International Relations ・ Liaison Committee

 • ◎Yuji, KUMAGAI
 • Naohiko, ANZAI
 • Norio, FURUKORI
 • Takahisa, FURUTA
 • Masaki, KATO
 • Naoki, MATSUMOTO
 • Hidefumi, NAKAMURA
 • Masako, NAKANO
 • Junko, SATO
 • Yoshiro, SAITO
 • Kazutaka, SHIMODA
 • Naoto, UEMURA
 • Kazuhiko, YANAI
 • Tatsuya, YOSHIHARA

Future Planning Committee

 • ◎Shinichiro, UEDA
 • ○Takehiko, SANBE
 • ○Yasushi, FUJIO
 • Yuichi, ANDO
 • Tsuyoshi, SHIGA


◎: Chairperson ○: Vice Chairperson *:Board member in charge ◇:Observer